Bestyrelsen har besluttet at der til sæsonen 2012-13 tilmeldes følgende hold til holdturneringen:

Damer: to 6-mands hold (liga og 2. div)
Herrer: tre 6-mands hold (1. div, jyllandsserien, serie 1)
Ungdom: fire 3-mands hold (eliteserie, jylland/fyn, regionspuljer)

Der tilmeldes desuden et hold til jysk turnering for herrer. Ingen hold til landspokal.

Der blev lørdag d. 12. maj afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund i Odense. Jeg deltog som repræsentant for Stenhuset. Per Høberg og Poul Erik deltog også i mødet, som henholdvis repræsentant for ungdomsudvalget og som medlem af lovudvalget.

Der var til mødet mødt repræsentanter fra 106 klubber, der tilsammen havde 125 stemmer, fordi klubber med minimum 50 licenser har to stemmer.

Behandlingen af beretningerne skete relativt hurtigt og uden større debat. Kampvalget om formandsposten og fratrædelsen af Forbundets direktør i ugen op til mødet, havde sin indflydelse herpå. Den mest bemærkelsesværdige beretning var fra disciplinærudvalget, hvor udvalgets formand, den tidligere Aalborg bowler Henning Salling, så sig nødsaget til at forlade posten, som følge af manglende opbakning.

Behandlingen af regnskab og budget blev igen i år et langstrakt forløb. Der er i regnskabet en række poster der krævede forklaring og uddybning, bl.a. stor tilbagegang i sponsorindtægterne, en usædvanlig udbetaling af ferietilgodehavende fra direktøren for ikke afholdt ferie i 2007-2010, samt ekstraomkostninger til en business class flybillet til den konstituerede formand i forbindelse med VM i Hong Kong. Der blev ved mødets start omdelt et revideret budget, som erstatning for det udsendte. Budgettet skal roses for en langt større detaljeringsgrad end tidligere år, men det giver samtidigt en indsigt i et omkostningsniveau som efter min opfattelse, ikke er i rimelig overensstemmelse med aktivitetsomfanget. Der var endvidere ikke et likviditetsbudget til rådighed hvilket gjorde det vanskeligt at vurdere Forbundets likviditetsmæssige situation, hvilket var specielt interessant i forhold til at Forbundsbestyrelsen havde stillet forslag om en ekstraordinær ekstrabetaling af licensafgift på 100 kr. pr. seniormedlem og 25 kr. pr. ungdomsmedlem.

Regnskab og budget blev godkendt, men forslaget om ekstrabetaling af licensafgift blev nedstemt. Der blev vedtaget en ca. 3% forhøjelse af licensafgift og kampafgifter, tilpasset kronebeløb der er praktiske at arbejde med.

Herefter blev ændringsforslagene til lovene behandlet. Stenhuset havde en række forslag med. Resultatet af behandlingen blev:

Det er nu muligt for udlændige med fast bopæl i udlandet at få licens i en dansk klub, og dermed deltage i holdturnering og mesterskaber. Beach Bowl havde fremsat dette forslag, og havde samtidigt stillet forslag om at kun danske statsborgere og udlændige med fast bopæl i Danmark kan stille op i danske mesterskaber, svarende til reglerne i dag. Trekanten havde stillet ændringsforslag om at kun Danske statsborgere kan deltage i de danske mesterskaber. Begge disse forslag blev nedstemt, og dermed er konsekvensen at udlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, nu kan deltage i de danske mesterskaber, såfremt de har licens i en dansk klub.

Forbundsbestyrelsens forslag om fremtidige automatiske stigninger i licensgebyr og kampgebyr blev ikke vedtaget.

Københavns Bowling Unions forslag om at Unionernes kasserer kan deltage i Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at breddelederen skal vælges på Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at forslag skal fremsendes til Forbundet senest 31. marts, mod tidligere 1. januar og det det sammenhørende forslag om at forslagene sammen med forslag for Forbundsbestyrelsen skal udsendes sammen med det øvrige materiale senest 4 uger før, blev vedtaget.

Forbundsbestyrelsens forslag om at klubbernes repræsentanter ved ankomsten skal registrere sig, og at repræsentanterne skal have licens blev vedtaget. Stenhuset havde stillet forslag om at det af lovene skulle fremgå at det er klubbernes bestyrelser som beslutter hvem som skal deltage i mødet, men det fik ikke opbakning.

Stenhusets forslag om at reducere kravet til beslutningsdygtighed fra 50% til 25% blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at reducere kravet til indkaldelses af ekstraordinært repræsentantskabsmøde fra 20% af klubberne til 10% af klubberne blev nedstemt.

Stenhusets forslag om at der ikke skal indkaldes to ekstraordinære repræsentantskabsmøder ved manglende beslutningsdygtighed blev vedtaget.

Herefter blev der vedtaget en række forslag fra DM/DT-udvalget af tilretninger i forhold til praksis.

Jydsk Bowling Unions forslag om at der altid skal startes med minimum 10 minutters opvarmning, til snittællende arrangementer, blev vedtaget.

Forbundsbestyrelsens forslag om at ændre terminerne for opgørelse af snit blev trukket.

Trekantens forslag om ændrede klasseinddelinger, medførte et ændringsforslag om at afskaffe klasseinddelinger, hvilket blev vedtaget. Så der findes ikke længere E, A, B, C eller D spillere.

DM/DT-udvalgets forslag om at genindføre seriepoints i 1. og 2. division, og dermed afskaffe kamppoints blev vedtaget.

Trekanten havde stillet ændringsforslag til DM/DT-udvalgets forslag om Danmarksturneringen, hvilket indebærer at fremover kan hver klub have eet hold, i hver af ligaen, 1. division og 2. division. Forslaget blev vedtaget samtidigt med at reglerne blev ændret således at nedrykning fremover suspenderes hvis et hold trækker sig inden turneringsplanlægningen, dvs. der som udgangspunkt ikke skal være oprykningskamp.

Forbundsbestyrelsens forslag om at udeblivelse fra mere end en ligarunde eller mere end 3 kampe i 1. og 2. division medfører at holdet trækkes, resterende kampe ikke spilles og alle spillede kampe nulstilles, blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at en runde i ligaen eller en kamp i 1. division altid skal flyttes hvis Landstræneren/Sportschefen stiller krav til en spiller om deltagelse i et internationalt på samme spilletidspunkt, blev vedtaget.

DM/DT-udvalgets forslag om afskaffelse af fast øst/vest placering af mesterskaber blev vedtaget.

Herefter blev kampvalget om formandsposten gennemført. Hver kandidat fik 5 minutter til at præsentere sig og sine planer for repræsentantskabet.

Resultatet af valget blev at Per Henriksen blev valgt til formand med stemmetallet 65 mod 58.

Til den ledige bestyrelsespost blev der også kampvalg. Forbundsbestyrelsen foreslog Torben V. Andersen, mens den nyvalgte formand foreslog Rikke Qwist. Efter afstemning blev Rikke Qwist valgt til bestyrelsen, mens Torben V. Andersen efterfølgende blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesposter var ikke på valg.

Stenhuset ønsker de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og held og lykke med arbejdet.

Næste års møde blev fastsat til lørdag d. 25. maj 2013, hvilket medfører at Stenhuset ikke kan deltage, idet der er karneval denne dag.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund lørdag d. 12. maj 2012 i Odense. Fra Stenhuset deltager jeg som repræsentant. Der er udsendt en såkaldt repræsentantskabsmappe til Stenhuset. Mappen indeholder diverse informationer der efter lovene skal udsendes inden mødet.

Du har mulighed for at se indholdet af repræsentantskabsmappen her (pdf format - ca. 84 MB - 124 sider).

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til materialet er du meget velkommen til at kontakte mig.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter.

I forbindelse med Formandens beretning blev Aalborg Kredsens økonomiske situation drøftet. Bestyrelsen havde stillet forslag om at:

 • Tilskud til ungdom nedsættes til maksimalt 12.000 kr. i 2012 (17.250 kr. i 2011)
 • Ekstra betaling til dommerstaben nedsættes til maksimalt 16.000 kr. i 2012 (21.000 kr. i 2011)
 • Der indføres kontingentbetaling til Aalborg Kredsen der opkræves via kamppriserne.

Efter en længere diskusion blev det besluttet at tilskuddet til ungdommen bevares på nuværende niveau, at ekstra betaling til dommerstaben nedsættes til maksimalt 16.000 kr., samt at der indføres en afgift pr. spillet serie pr. spiller på hjemmeholdet for turneringskampe afviklet i Løvvang på 3,00 kr. Der er ingen afgift for ungdomshold eller for seniorhold i jysk turnering/pokalturneringen. Aalborg Bowlinghals Fond har påtaget sig vederlagsfrit at opkræve kampafgiften fra klubberne i forbindelse med den øvrige kampafregning og efterfølgende afregne med Aalborg Kredsen.

Ordningen begunstiger ligaklubber fordi der kun medregnes hjemmeholdets serier i en årlig hjemmerunde, så selv om ligahold spiller betydeligt flere serier end rækker med hjemme/ude kampe, bliver der kun betaling for 84 serier pr. sæson for ligahold, mod 216 serier for hold i rækker med 10 hold, som har 9 hjemmekampe med hver 24 serier.

Med de nuværende hold i de nuværende rækker spiller vi knap 1.000 turneringsserier på hjemmebane i en sæson. Beslutningen vil belaste Stenhusets økonomi med ca. 3.000 kr. for sæsonen 2012-2013. Der er ikke budgetteret med denne ekstra omkostning i 2012.

Der er indgået en aftale i mellem Aalborg Bowlinghals Fond og Aalborg Kredsen der indebærer at Kredsen dækker udgifter til skader, i forbindelse med indbrud hvor spilleautomaterne er det primære mål, som ikke dækkes af andre parter. Aalborg Kredsen er med aftalen forpligtet til at dække op til 10.000 kr. årligt.

Seniorlederen lovede at komme med en oversigt til næste års møde der viser de samlede udbetalinger til dommerne, der dels består af de almindelige dommertakster jf. JBU's og DBwF's regler, samt det ekstra vederlag fra Aalborg Kredsen.

Ungdomslederen ønskede en tilkendegivelse om man ønsker at Aalborg Cup skal tilbydes bredere til naboklubberne, i f.eks. Brønderslev og Hobro, eller om det fortsat skal være et arrangement alene for Aalborg klubberne. Der var mest stemning for at Aalborg Cup er for Aalborg klubberne.

Ungdomslederen fortalte at SAM's ungdomstræf i 2012 kan afholdes til samme økonomiske vilkår som i 2011.

Der afholdes ikke Løvvang Easter Challenge i 2012 pga. ungdomseuropamesterskaberne. Det negative økonomiske resultat i 2011, indebærer at det er tvivlsomt om der bliver et stævne i 2013.

Regnskab og budget blev godkendt med de ændringer som følger af beslutningerne vedrørende ungdomstilskud, dommerordning, samt kontingentbetaling via kampafgift.

Regnskabet for SAM's Ungdomspris blev ligeledes godkendt.

Kasserer Lisbeth Bang og sekretær Bastian E. Jensen fra Stenhuset blev genvalgt til deres bestyrelsesposter. Michael G. Hansen fra Stenhuset blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt orienterede jeg om Stenhusets forslag om væsentlige ændringer til Aalborg Kredsens love, som ikke er tilstrækkeligt tilpasset, til den nuværende bowlingorganisation, hvor Aalborg Kredsen ikke længere indgår. Forslaget vil blive fremsat i forbindelse med Aalborg Kredsens ordinære repræsentantskabsmøde i 2013.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

Samarbejdsaftale med Danmarks Bowling Forbund

 • Gratis træningsbaner for landsholdsspillere.
 • Ingen aftale om garanti for forbundsarrangementer i Løvvang.
 • Det forventes at der indgås en større 2-årig aftale inden sommer.

Indbrud i hallen

 • Veksleautomat ved spilleautomater er målet.
 • Der er indgået en aftale med Aalborg Kredsen om at Kredsen dækker tab på op til 10.000 kr. årligt.

BAI

 • Underskud i 2010: 70.000 kr., i 2011: 140.000 kr.
 • Selv om der er underskud, er det fortsat en god forretning fordi olieringsmaskiner stilles gratis til rådighed, ligesom det øger muligheden for at blive vært for store internationale mesterskaber.
 • Tæt på at indgå 3-årig sponsorat (2013-2015) med Kegel og Bowltech der indebærer gratis nivellering af baner, kontantbeløb 110.000 kr. samt gratis vedligeholdelse af olieringsmaskiner.

Banenivellering

 • Er foretaget på baggrund af en elektronisk opmåling, der viste væsentlige problemer på de fleste baner på de første 6 meter.
 • Er foresaget af kombinationen af laminat ovenpå træbaner.
 • Kegel har udbedret problemer ved nytårtid, og Løvvang har nu Europas mest jævne bowlingbaner.

UEM 2012 og EM for herrer 2015

 • UEM afholdes om få uger. Aalborg Kommune støtter med 400.000 kr. Sport Event Danmark med 100.000 kr. God sund økonomi. Der garanteres overskud.
 • Det er netop afgjort at Løvvang skal være vært for EM herrer 2015. Aalborg Kommune støtter med 500.000 kr.

Den økonomiske situation

 • Underskud i 2010: 625tkr.
 • Underskud i 2011: 371tkr.
 • Budgetteret underskud i 2012: 525tkr.
 • Likviditet er i positiv udvikling, og forventes at fortsætte dette de kommende år.
 • Ikke noget stort råderum de kommmende år for investeringer.
 • Det blev oplyst at i perioden frem til 2019 forventes positiv egenkapital i hele perioden.

Økonomisk strategi: Stram styring af likviditet. Forsigtighed og tilbageholdenhed. Håber på bedre tider.

Direktør Kim T. Jensen gennemgik regnskab og budget.

Bestyrelsen har genudpeget Formand Lars C. Jensen, og bestyrelsesmedlem Jan Petersen.

Der blev i dag i Viby ved Århus afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. I mødet deltog fra Stenhuset som delegerede: Lars Høberg, Bastian E. Jensen og undertegnede, samt Poul Erik Larsen som licensformand og ansvarlig for resultatformidling vedrørende stævner.

Beretningerne blev behandlet. Der var primært kommentarer og debat til formandens og seniorlederens beretning.  Der blev talt om sidste års repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund, om bowlingportalen samt om scoretavler.

I forbindelse med Formandens beretning annoncerede Per Henriksen fra Expello, at han kandiderer til formandsposten i Danmarks Bowling Forbund, ved det kommende repræsentantskabsmøde i maj måned.

Regnskab og budget blev godkendt.

Der blev vedtaget ændringer til Jydsk Bowling Unions love som konsekvens af sidste års ændringer i Forbundets love, samt en række redaktionelle tilpasninger. Forslaget fra Region 1 om at regionens repræsentant i unionsbestyrelsen skal udpeges af regionen og ikke fast skal være formanden, blev forkastet. Der var tre stemmer for.

Chresten blev genvalgt som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen blev genvalgt som licensformand og ansvarlig for resultatformidling vedrørende stævner, samt nyvalgt som lovudvalgsformand.

Kurt Jensen fra BKC blev genvalgt som formand for en to-årig periode.

Mødet blev afsluttet hurtigt. Allerede kl. 14.30 var mødet gennemført.

Årets julestævner er traditionen tro godt i gang i perioden mellem jul og nytår. Stenhusets eget julestævne sluttede d. 26. december og havde i 2011 298 deltagere, hvilket er ca. 15 færre end i 2010. Dette må betragtes som godkendt.

I Stenhusets eget nytårsstævne var der flere spillere, der gjorde sig positivt bemærket. Lisbeth Bang vandt Dame D rækken, mens Lars Høberg sejrede i herrernes E-række. I herrernes A-rækken blev Kløjer nummer 3, og Poul Erik Larsen sejrede i herrernes C-række med et flot resultat. I damernes E-række blev Randi B. Christensen nummer 2, og i A-rækken var der Stenhuset spillere på samtlige tre øverste placeringer (Janni Guldbæk, Charlotte Madsen og Stine Johansen).

I ungdomsrækken var der præmier til Erik K. M. Jensen (3. plads) og Mika Guldbæk (4. plads)

Randi B. Christensen og Stine N. Johansen vandt pardisciplinen hos damerne. Janni Guldbæk vandt damernes ekstraspil.

D. 27. december var en busfuld Stenhuset spillere så en tur i Viborg for at spille Viborgkredsens julestævne. Sascha Wedel startede jævnt ud i de første tre serier, og scorede derpå næsten 800 kegler i de sidste tre. Dermed sluttede hun med et resultat på mere end 1400 kegler, hvilket må formodes at række til en sejr i rækken. Flot spillet!

Se alle andre resultater fra Viborg på dette link:

http://www.bowlinghallenviborg.dk/index.php/aktiviteter/julestvne-2011/

Husk at sidste frist for tilmelding til æbleskiver og glögg/kaffe/the er på torsdag den 15/12. Tilmelding til seniorlederen.

PD

Onsdag d. 31. august var Løvvang Bowling Center fyldt med hvide trøjer, da Stenhuset afviklede sit årlige klubmesterskab. Der blev spillet i rækkerne damer, herrer, drenge, piger og puslinge - og der blev gået til stålet fra første kugle. Som noget nyt spillede vi 5 serier EU med top-4 adgang til semifinalerne. Derudover var der masser af handicappræmier at spille om.

I herrerækken var der en del overraskelser undervejs. Jacob M. Mikkelsen, der netop er rykket op fra ungdomsafdelinge, viste sit store talent, da han efter indledende runde lå på førstepladsen med 211 i snit. Jacob vandt dermed også herrernes handicaprække. Lige i hælene på Jacob fandt vi klubbens formand Lars Møller Jensen, der også præsterede over 200 i snit, hvillket nok imponerede en del medlemmer. På de sidste to semifinalepladser fandt vi Per Dennis og Jan P - sidstnævnte sneg sig med i semifinalen med en margin på 3 kegler. I semifinalen stod det hurtigt klart, at Jacob ville snuppe den ene finaleplads, men der var dødt løb mellem Lars og Jan om den sidste plads. Da Jan lukkede med en stribe satte han pres på formanden, der skulle præstere en spare i 10. rude, hvilket mislykkedes. Dermed stod finalen mellem Jan og Jacob, og den blev ganske spændende. Det endte med, at Jacob måtte bøje sig for rutinen, og Jan kunne kalde sig klubmester for første gang siden 2002. Stort tillykke med det!

Præcis som i herrerækken var der i damerækken flere spillere, der havde problemer med den nye olieprofil på banerne. Dorthe førte rækken efter indledende runde, og Stine fik overvundet en svag start og spillet sig ind på 2. pladsen. Ketty snuppede tredjepladsen, mens Randi lige akkurat fik kæmpet sig ind på fjerdepladsen. I semifinalen var Randi suveræn og snuppede den ene finaleplads, og mod slutningen af serien stod det klart, at Stine ville snuppe den anden. Dorthe, der har døjet med sygdom hele ugen og stadig havde feber, virkede nærmest lettet over ikke at skulle spille mere :-) Så var der lagt op til en spændende finale mellem Randi og Stine. Sidstnævnte lagde ud med en 6-dækker, og dette kunne Randi ikke svare igen på. Det endte med en suveræn sejr til Stine, der dermed vandt klubmesterskabet præcis 20 år efter, at hendes mor (Henriette) vandt pokalen i 1992.

I drengerækken var Erik Kalmar Møller Jensen suveræn på førstepladsen efter indledende runde, bl.a. efter en enkelt serie over 250. De øvrige semifinalepladser gik til Kim Knudsen, der er tilbage efter et års skadespause, samt Jeremy og Daniel. I semifinalen fik Erik store problemer, og efter en split i 10. rude måtte han sande, at semifinalen blev endestationen i denne omgang. Jeremy og Kim gik videre til finalen, hvor Kim viste sin store styrke og rutine. Dermed vandt han klubmesterskabet 2011 i flot stil.

Hos pigerne var der masser af spænding og gode oplevelser. I finalen spillede Line Dreyer, Rikke, Emma og Charlotte. I dette selskab er det helt klart Rikke, der har stået i flest finaler gennem tiderne, men hun var faktisk tæt på at få store problemer. Line åbnede serien med en tripple og opnåede et rigtig flot resultat. Det var dog lige præcis ikke nok til at vinde over Emma og Rikke, der havde handicap med i kraft af deres placeringer i indledende runde. I finalen gjorde Emma en rigtig flot figur og endte med at vinde sit første klubmesterskab for piger. Stort tillykke med det!

Endelig var der også stor spænding i puslingerækken. I semifinalen præsterede Kira, der spillede sit første bowlingstævne overhovedet, at lave 4 strikes i træk, og dermed sikrede hun sig adgang til finalen sammen med Mika Guldbæk. Og dette selvom de to andre deltagere i semifinalen, Maria og Camilla, også spillede en rigtig fin serie (Maria lavede f.eks. en doublestrike). I finalen var det Mika, der trak det længste strå, og dermed kan hun kalde sig klubmester for puslinge 2011.

Under det efterfølgende sociale arrangement uddeltes Stenhusets tradtionsrige ungdomspokaler:

 • Puslingepokalen gik til Mika Guldbæk. I begrundelsen blev der bl.a. lagt vægt på mange flotte placeringer, ihærdig træning og ekstraordinære resultater for en kun 11-årig spiller.
 • Fiduspokalen gik til Jeremy A. Christensen, som igennem sæsonen havde samlet flest kamppoint, bl.a. fordi han flere gange i sidste sæson var topscorer på 2. holdet i Jylland/Fyn serien.
 • Ærespokalen gik til Erik Kalmar Møller Jensen, bl.a. i kraft af imponerende fremgang, positivt væsen og altid stor hjælpsomhed ved karneval, julestævne, souvenirbod m.v.

Stenhuset ønsker stort tillykke til alle pokalvindere, klubmestre og præmietagere. Tak for et rigtig godt klubmesterskab!

De medlemmer som har bestilt tøj i første runde og som ikke fik det udleveret i forbindelse med hytteturen kan afhente tøjet hos mig, eller få det udleveret efter nærmere aftale til sommertræning eller et af klubbens arrangementer i løbet af sommeren. Jeg kan kontaktes på telefon 98 19 17 19 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der kommer en ny efterbestillingsrunde med deadline søndag d. 31. juli. Der er allerede afgivet bestillinger i forbindelse med hytteturen. Yderligere bestillinger skal afgives direkte til Sascha som har en bestillingsliste, eller kan sendes til mig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der er mulighed for at få trykt eget navn på tøjet. Hvis du ønsker det på tøj som ikke er produceret, kan du angive at du ønsker det, sammen med bestillingen. For tøj som er produceret, er det nemmeste for alle parter at du medbringer tøjet i Sportsmann i Slotsgade, hvor det er købt. Prisen for tryk af navn er 20 kr.