Der blev i dag lørdag d. 14. marts 2015 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Stenhuset har to repræsentanter og var til dagens møde repræsenteret af Bastian og jeg selv.

Mødet kan vise sig at være det næstsidste ordinære repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union, som følge af den igangværende strukturproces hos Danmarks Bowling Forbund, der planlægger at unionerne skal udgå af bowlingorganisationen.

Repræsentantskabsmødet var det første, efter at unionens love blev ændret sidste efterår, hvor det blev besluttet at det nu er klubberne direkte der er repræsentanter på mødet.

Valget af dirigent tog lidt længere tid end sædvanligt, idet det planlagte forslag til dirigent, havde meldt sig syg. Efter nogen betænkningstid, påtog Helge Larsen fra BKC Aalborg sig opgaven med at lede mødet, hvilket han udførte til repræsentantskabets fulde tilfredshed.

Der var til mødet 12 repræsentanter fra klubber i region 1, 7 repræsentanter fra klubber i region 2, 10 repræsentanter fra klubber i region 3, 13 repræsentanter fra klubber i region 4, samt 7 repræsentanter fra unionsbestyrelsen, i alt 49 repræsentanter. Det var pænt over de krævede 25% eller 26 repræsentanter, der skulle til for at være beslutningsdygtig.

Beretningerne blev alle godkendt, ligesom regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2015 blev godkendt med følgende hovedforudsætninger:

- Licenser til ungdomsspillere blev ændret til at være 0,00 kr., efter indstillingen fra ungdomsudvalget. Dermed tilbagebetales de allerede indbetalte licensafgifter for 2015.

- Der tilbagebetales 120.000 kr. til klubberne, svarende til budgetafvigelsen i 2014, der fordeles efter samme fordelingsnøgle som anvendt tidligere.

- Bestyrelsen blev bemyndiget til at kunne eftergive DBwF’s gæld til unionen på ca. 147.000 kr., under forudsætning af at DBwF anmoder herom, samt at de øvrige unioner også eftergiver tilsvarende gæld. Dette svarer i givet fald, til en et ekstraordinært bidrag fra klubberne til DBwF på 75 kr. pr. seniormedlem.

- Hvis DBwF på det kommende ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned vedtager et strukturforslag der indebærer at DBwF pr. 1/1-2016 overtager sportslige og økonomiske ansvar for alle aktiviteter, opkræves der ikke licens for 2016 gennem Jydsk Bowling Union. DBwF overtager samtidigt ansvaret for alle omkostninger.

Under punktet lovforslag, blev en række ændringer foreslået af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg behandlet. Forslagene er blevet udarbejdet i samarbejde med Fyns Bowling Union med henblik på en forenkling og ensretning af spillereglerne i de to unioner, hvilket er nødvendigt efter etableringen af det tætte sportslige samarbejde mellem de to unioner. Den største indholdsmæssige ændring er, at det fremover er DBwF’s disciplinærudvalg der skal sagsbehandle og afgøre protestsager under Jydsk Bowling Union. Det betyder samtidigt at Jydsk Bowling Union har nedlagt eget disciplinærudvalg.

For sæsonen 2015-2016 blev det besluttet, at kampafgifter er uændrede for senior og afskaffes for ungdom. Der opkræves yderligere ikke holdtilmeldingsgebyrer ved holdtilmeldingen for sæsonen 2015-2016. Licenserne for 2016 bliver uændrede såfremt Jydsk Bowling Union skal opkræve disse, som følge af at den nye struktur ikke vedtages i maj 2015.

Under valgene afgik seniorleder Nils Jensen, og nyvalgt blev Torben Rasmussen fra 4-Kanten. Der blev fortsat ikke valgt nogen kasserer og ungdomsleder, og ingen suppleant. Fra Stenhuset afgik Chresten fra posten som resultatformidler i region 3 og 4, efter en mangeårig indsats på dette område. Poul Erik blev genvalgt som licensformand og ansvarlig for rekorder. Jeg selv blev nyvalgt som lovudvalgsformand.

Næste års ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 12. marts 2016 i Viby.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center. Mødet er reelt et orienteringsmøde for klubberne, idet bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

Til stede var bestyrelsen og klubberne BKC Aalborg, LBC, Strike og Stenhuset.

Svend Erik Larsen blev foreslået som dirigent.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

KAI 2015

Tilmeldingerne går trægt. Der var forventning om at der ville komme flere tilmeldinger end normalt som følge af EMC 2015, men på nuværende tidspunkt lader det ikke til at blive sådan. Sidste år var der 150-160 deltagere og et underskud på 5.000 kr. Kegel sponserer to banebehandlingsmaskiner der har en markedsværdi på 600.000 kr., og som Fonden overtager ejerskabet af i 2016.

EMC 2015

Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 500.000 kr. og et tilskud fra Sport Event Danmark på 200.000 kr. Der vil ved arrangementet være en omfattende streaming af video via internettet. Semifinaler og finaler bliver transmitteret i HD kvalitet. Der forventes et overskud på 160.000 kr., samt en sikker indtægt på 250.000 kr. for baneleje.

EYC 2018

Fonden har søgt om EYC 2018. Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 400.000 kr. ETBF ansøgningsfrist er om to dage, og Løvvang er på nuværende tidspunkt eneste ansøger. Der forventes sponsorater fra Kegel som følge af arrangementet.

Løvvang Easter Challenge

Stævnet arrangeres i samarbejde med Aalborg kredsen, og gav i 2014 et overskud på et par tusinde. På nuværende tidspunkt ser det ud til at stævnet i 2015 må aflyses, som følge af for få tilmeldinger.

Klimaanlæg

Det var i sommeren 2014 en af de varmeste somre i mands minde. Klimaanlægget blev defekt i sensommeren hvilket medførte høj temperatur og høj luftfugtighed i hallen til stor ulempe for kunder og personale. Det har været nødvendigt at udskifte hele anlægget, hvilket medfører en omkostning på 300.000 kr. Aalborg Kommune har som kompensation ydes et ekstraordinært driftstilskud på 250.000 kr.

Hjertestarter

Der har været gennemført en indsamling og modtaget donationer. Der er endvidere afholdt en velgørenhedsaften. Samlet blev resultatet 21.000 kr., hvilket dækker anskaffelse, opsætning, samt godt og vel det første års driftsomkostninger.

Besøg af arbejdstilsynet

Der har været et tilsynsbesøg fra arbejdstilsynet i februar 2015. Der var kun mindre ubetydelige henstillinger. Der var en mistanke om asbest i en rørinstallation, men den er efterfølgende afkræftet.

Økonomi

Bowlingbranchen er under pres, specielt haller med mange abonnementstimer. Fokus på likviditeten. Der skal bruges likviditet til investeringer.

Direktør Kim Thorsgaard Jensen gennemgik nogle plancher og gav en lektion i regnskabsopbygning og gennemgik de sidste ti års regnskabsresultater og likviditetsstrøm fra driften. Konklusionen fra direktøren er at på trods af mange års regnskabsmæssige underskud, så viser likviditetsopbygningen, at der er god fremgang i økonomien. Der forventes 3,0 mio. kr. i opsparing ved udgangen af 2015. Året 2015 bliver et godt år som følge af EMC 2015. Året 2016 kan dog blive en udfordring.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har genudpeget næstformand Helge Larsen, og nyudpeget Jørn Olsen og Finn Fanø Christensen. Birgit Elgaard og Ninna Larsen afgik fra bestyrelsen.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter. Der var mødt repræsentanter fra klubberne: Nordkraft, Five O’Clock, Strike, Danish Prime, Break Out, BKC Aalborg, LBC og Stenhuset. Eneste fraværende klub var The Gunners.

Lars Høberg blev valgt til mødets dirigent.

Bestyrelsens beretning fokuserede på to hovedemner: Medlemskab for klubber som ikke deltager i holdturneringen under Forbund/Union, samt initiativer for at skabe balance i kredsens økonomi.

1) Der var opbakning til, at klubber som er medlem af Jydsk Bowling Union og som har hjemmebane i Løvvang kan optages i Aalborg Kredsen, som vedtægterne foreskriver.

2) Der blev drøftet forskellige økonomiske løsningsmodeller, og der var konsensus om at der indføres et årligt grundkontingent på 750 kr. pr. klub, samt at den nuværende afgift på 3 kr. pr. serie pr. spiller fastholdes. På omkostningssiden blev ungdomstilskuddet maksimeret til 13.000 kr., og fastholdt til 500 kr. pr. ungdomsspiller pr. år, mens dommerhonorar blev reduceret til samlet 13.000 kr. pr. år. Det reducerer samlet, det årlige budgetunderskud til godt under 10.000 kr.

Øvrige emner fra beretningen var nye spilleautomater, Aalborg Cup, SAMs ungdomstræf, Easter Challenge der desværre er aflyst, SAM pokalen og turneringsplanlægning.

Regnskabet blev godkendt, og budgettet blev tilrettet med ændringerne som blev aftalt under beretningen.

Formand Dennis Blomholt og bestyrelsesmedlem Lars Høberg blev genvalgt. Helge Larsen og Michael G. Hansen blev genvalgt som revisorer. Torben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der drøftet stævner.

Stenhusets spillere opnåede i juleperioden nogle meget bemærkelsesværdige resultater i julestævnerne rundt om i Vestdanmark.

I Brasilias Julestævne (Odense), som er et no-tap stævne, vandt Jeremy A. Christensen på imponerende vis foran landsholdsspilller Thomas Larsen. Jeremy scorede 888 på 3 serier (300 - 300 - 288). Sejren indbragte 6000 kroner i førstepræmiepulje. SÅDAN! Stort tillykke til Jeremy, der i december også vandt et stort internationalt ungdomsstævne i Sverige.

I Viborgkredsens julestævne fik Stenhuset to spillere i top 10. Claus L. Sørensen leverede en fremragende præstation med 1363 i rene kegler (1513 med handicap), hvilket rakte til en 2. plads. Og Randi B. Christensen forbedrede sin personlige rekord med 80 kegler og blev med 1425 i rene kegler (1485 med handicap) nummer 7. Flot spillet!!!

Ungdomsrækken i Viborg blev vundet af Stenhusets Stefan Schou Larsen med flotte 1364 (1232 i rene kegler). Meget flot spillet af Stefan.

I Stenhusets eget julestævne vandt Leo B. Jacobsen række 4, mens Grethe T. Madsen vandt række 6. Ungdomsrækken blev vundet af Jeppe Jakobsen med flotte 1249. Tillykke med det :-)

RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE - og tillykke med de mange flotte julestævneresultater. Det vidner om en meget stor talentmasse i Stenhuset. Vi går et spændende år i møde!!!

Jeremy A. Christensen gav i weekenden d. 20.-21. december sig selv en tidlig julegave, da han spillede sig til en sejr i DV8 Junior Masters i den svenske by Ängelholm. Det er anden gang i denne sæson, at Stenhusets unge talenter sejrer under udenlandske himmelstrøg. I efteråret vandt Mika Guldbæk junior Irish Open i Dublin, og nu var det altså Jeremy, der triumferede i Sverige.

Jeremy var bedste spiller i kvalspillet, hvor han scorede 1240 kegler - én kegle mere end Jonathan Martinsson fra svenske Tingsryd KK på andenpladsen.

I finalespillet (første trin) kom Jeremy lidt sløvt fra start, men fik sig hurtigt spillet op. De tre serier blev: 177, 190 og 233, hvilket bragte ham op på samlet 600 kegler (2. plads på trinet).
I den endelige finale skulle Jeremy op mod en anden dansker, nemlig Patrik J. Sørensen - og her vandt Jeremy sikkert med 221-192.

Sejren indbragte bl.a. Jeremy 3 nye bowlingkugler og masser af værdifuld erfaring.

Se Jeremy udfolde sig på svensk i et interview efter sejren: KLIK HER

Stenhuset ønsker stort tillykke til Jeremy med den flotte sejr.

Der er i dag lørdag d. 25. oktober 2014 afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Årsagen til mødet var at kasserer og ungdomsleder er fratrådt deres poster, og derfor skulle der vælges nye til posterne.

Stenhuset havde følgende medlemmer som deltog i mødet: Bastian, Ninna, Svend Erik L., Erik, Poul Erik, Chresten og jeg selv.

Der var 50 mandater til stede ud af det samlede repræsentantskab på 58, bestyrelsen med 7, region 1 med 12, region 2 med 8, region 3 med 10 og region 4 med 13.

Det blev besluttet at ændre repræsentantskabet således at der ikke længere vælges repræsentanter fra regionerne. I stedet skal klubberne fremover være repræsenteret direkte, efter samme model som for Forbundets repræsentantskab (klubber med under 50 licenser en stemme, større klubber to stemmer til en eller to repræsentanter). I modsætning til Forbundets repræsentantskab er unionsbestyrelsens medlemmer i Jydsk Bowling Union også repræsentanter, der hver får en stemme. Desuden skal der fremover kun være 25 % af stemmerne til stede for at være beslutningsdygtig.

Der var ingen kandidater til posterne som kasserer, ungdomsleder og suppleant, så de poster forblev ubesatte.

Unionsbestyrelsen fik repræsentantskabets mandat til at igangsætte fusionsdrøftelser med Fyns Bowling Union.

Repræsentantskabet besluttede at det ekstraordinære medlemstilskud på 50 kr., som blev vedtaget på Danmarks Bowling Forbunds ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 30. august, betales af Jydsk Bowling Union.

Under punktet eventuelt:

- blev der fortalt, at deltagelsen i kvit eller double initiativet har været meget begrænset.

- Erik fortalte om Stenhusets rekrutteringskampagne og 8 nye medlemmer i ungdomsafdelingen.

- blev der fortalt om at 60 skoleelever kommer og spiller til en aktivitet i Løkken som resultat af skolereformen.

- var der nogle forskellige synspunkter om regionernes fremtid.

- jeg talte om den sandsynlige lovændring som fjerner muligheden for udlodning fra spillehaller.

Vedrørende udlodninger viste en håndsoprækning at mellem en fjerdedel og en tredjedel modtager udlodning, blandt de deltagende klubber. Min vurdering er at lovændringen om udlodninger kan blive en stor udfordringer for bowlingsporten.

Der blev lørdag afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Fredericia stadion. Baggrunden for at der skulle afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde var at budgettet for 2015 ikke blev godkendt på det ordinære møde i maj måned, samt at formanden og et bestyrelsesmedlem ønskede at udtræde af forbundsbestyrelsen.

Forbundsbestyrelsen havde stillet forslag om et ekstraordinært bidrag i 2015 på 50 kr. for hvert medlem over 18 år med licens. Dette forslag blev vedtaget. Stenhuset stemte imod forslaget med den begrundelse at vi ikke ønsker yderligere omkostninger, samt at det er ganske svært at få indsigt i Forbundets økonomiske situation. Der opstod på mødet den usædvanlige situation at JBU's kasserer og ungdomsleder på mødet talte varmt for at støtte det ekstraordinære bidrag, selv om de på et JBU bestyrelsesmøde afholdt for kort tid siden, i følge mødereferatet ikke kunne støtte forslaget.

Budgettet for 2015 blev efterfølgende godkendt.

Der var herefter kampvalg om formandsposten. Kandidater var næstformand Torben V. Andersen, Kim T. Andersen fra den nye klub Break Out, samt den tidligere forbundsformand Frank Rasmussen. Torben V. Andersen blev valgt med 54 stemmer, Kim T. Andersen fik 15 stemmer og Frank Rasmussen fik 2 stemmer.

Posten som næstformand var herefter ledig. Der blev også kampvalg om denne post. Kandidater var Hans Græsvig (kasserer i JBU) og Kim T. Andersen. Resultatet blev at Hans Græsvig blev valgt med 43 stemmer mod 28 stemmer til Kim T. Andersen.

JBU har dermed ikke nogen kasserer, med øjeblikkelig virkning, fordi et medlem af Forbundsbestyrelsen i følge DBwFs love ikke kan være medlem af en unionsbestyrelse. Samtidigt har JBU ingen suppleant til bestyrelsen, så der må forventes at blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i JBU snarest muligt, så JBU kan få valgt en kasserer.

Den ledige bestyrelsespost blev også besat efter kampvalg. Kandidater var den hidtidige suppleant Leif Hansen (som også er tidligere kasserer i JBU) og Kim T. Andersen. Resultatet blev at Leif Hansen blev valgt med 43 stemmer mod 28 stemmer til Kim T. Andersen.

Dirigenten besluttede at der ikke skulle vælges en ny suppleant, så vi må håbe at der ikke bliver behov herfor, inden det næste ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2015.

Onsdag d. 27/8 afvikledes traditionen tro det årlige klubmesterskab i Løvvang. I alt 46 medlemmer var til start i mesterskabet, hvor der spilles om vandrepokaler. Der dystes om klubmesterskaber for hhv. piger, drenge, puslinge, damer og herrer.

Lad os begynde med puslingene: Her var der desværre kun en spiller til start, men til gengæld spillede han nogle gode serier. Klubmester 2014 for puslinge er derfor Victor K. Madsen.

I pigerækken var der 5 deltagere, og her var det Maria, Emma, Charlotte og Line der spillede sig i semifinalen. Her blev Charlotte og Line slået ud, og så stod finalen mellem Emma og Maria. Det blev en tæt og velspillet serie, som Emma vandt 178-171. Tillykke til Emma med klubmesterskabet.

I drengerækken vandt Stefan Schou Larsen finalen over Daniel G. Nielsen med 184-176. Også her var der tale om en tæt finale. De to øvrige semifinalister var Jacob Larsen og Jeppe Jakobsen. Sidstnævnte vandt ellers indledende runde med et flot resultat på 931, men i semifinalen kiksede det for den nye Stenhuset spiller.

Damernes finale blev et sandt festfyrværkeri. I semifinalen gav Lone, Randi, Mika og Karina hinanden en mindeværdig dyst. Det var Lone og Randi, der trods fornuftige serier på 207 og 193 røg ud. Mika (235) og Karina (268) gik videre til finalen, som Karina vandt med 219-182. Sikken en finale og stort tillykke med mesterskabet til Karina.

I herrerækken markerede Lars sin "hjemkomst" til klubben ved at vinde mesterskabet. I finalen blev det en sikker sejr på 224-174 over Erik, og i semifinalen var det Claus og Torben, der måtte bøje sig. Flot præstation af Lars.

Ved den efterfølgende spisning, sammenkomst og præmieoverrækkelse blev der også overrakt en række pokaler:

- Stefan Schou Larsen fik overrakt Stenhusets fiduspokal for et flot snit på 3,55 i sidste sæsons kamppoint.

- Daniel G. Nielsen fik overrakt Stenhusets ærespokal for flotte resultater, god fremgang, godt kammeratskab og en flot indsats for klubben.

- Mika Guldbæk fik af SIFAs næstformand overrakt talentprisen. Det er en pris, som overrækkes årligt til en aalborgensisk idrætsudøver, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats. Se særskilt omtale af denne pris andetsteds her på siden.

Tillykke til alle klubmestre, præmietagere og pokalvindere - og tak til alle deltagere for en hyggelig aften.

Vi har i løbet af sommeren været aktive indenfor triathlonsporten som vejvisere på cykelruten. Det har vi gjort så godt, at arrangørerne takker for vores indsats med følgende tilbagemelding:

"Tusinde tak for jeres formidable indsats endnu en gang. Vi er rigtig glade for jeres arbejde som endnu en gang har fået meget ros fra rigtig mange atleter."

Næste års stævner forventes afviklet på følgende terminer:

·        Kvart Jernmand, lørdag d. 27. juni

·        Halv Jernmand (DM), søndag d. 16. august

Dermed bytter de to stævner termin, sådan at den korte distance gennemføres i juli, mens den lange først er i august.

Jeg vil benytte lejligheden til på Stenhusets vegne, at takke alle som har deltaget som hjælpere til de to stævner. Jeg er enig med arrangørerne, i deres rosende omtale af vores indsats.

Der blev onsdag d. 13. august afholdt det uofficielle klubmesterskab i minigolf. Der var trods et noget vådt vejr om eftermiddagen mødt 10 deltagere op.

Vinder blev Per Høberg der skulle bruge 49 slag, til at komme i de 18 huller. Den forsvarende mester Lars Møller Jensen, blev nummer to med 53 slag.

Per Høberg uofficiel klubmester i minigolf 2014

Her ses den stolte vinder af sommeren minigolfdyst med den nypudsede vandrepokal.

Tillykke til årets vinder.