Stenhuset har modtaget meddelse om at både BK Struer og Skibonitten har trukket deres hold fra 3. division herrer.
Det betyder at kampene mod disse 2 hold er aflyst.
Dermed er 3. division herrer nord nede på 8 hold og i alt 14 kampe på sæsonen. Medlemsportalen er tilrettet

Aalborg Kredsen har udsendt turneringsplan for lokalturneringen 2016/17. Den kan hentes her

Danmarks Bowling Forbund har i dag frigivet turneringsplanen for 2016/17. Denne kan findes på www.bowlingportalen.dk
S
ektionen her på hjemmesiden "Stenhuset på bowlingportalen" er opdateret med de nye links

Der er i dag lørdag d. 21. maj 2016 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund. Mødet blev afholdt i Koldinghallerne.

Fra Stenhuset deltog Lars H. og jeg som repræsentanter.

Der var til mødet mødt 67 repræsentanter op, der tilsammen havde 72 stemmer, ud af 184 mulige.

Titlen som årets leder blev tildelt Poul Erik Larsen, hvor hans store arbejdet med licensadministrationen blev fremhævet. Stenhuset ønsker tillykke. Poul Erik var ikke til stede på mødet.

Forbundsbestyrelsens beretning blev vedtaget.

Der blev af forbundets udviklingschef Jan Donde omtalt en rekrutteringskampagne “Projekt 7000”, hvor målet er minimum 7000 medlemmer med licens ved udgangen af 2018. Projektet vil rekruttere nye ungdomsspillere og reaktivere tidligere medlemmer, ved at tilbyde gratis licens det første år. Der var 1. februar i år, 4107 medlemmer med licens.

Udvalgsberetningerne blev alle godkendt.

Jeg spurgte til hvilke overvejelser der lå til grund for beslutningen om kun at deltage med fem spillere til VM for damer i Abu Dhabi der blev afholdt i december 2015. En meget usædvanlig disposition, som sportschefen havde undladt at omtale i sin skriftlige beretning. Sportschefen var fraværende på mødet, og ingen fra bestyrelse eller administration ønskede at besvare mit spørgsmål.

Regnskabet for 2015 blev godkendt.

Et meget omfattende antal lovændringer blev behandlet i forlængelse af strukturændringen, der blev vedtaget på sidste års møde, og som trådte i kraft ved årsskiftet. Der er mange ændringer, og det er svært at vurdere de samlede konsekvenser. Ændringer der skal have speciel opmærksomhed er:
- Liga og 1. division kaldes nu turnering på første niveau, og betegnes som landsdækkende, mens de underligende rækker kaldes andet niveau, og betegnes som DT øst og DT vest, og er ikke landsdækkende.
- Bestyrelsen havde foreslået at der kun kunne være et hold fra samme klub i hver række, men det fik vi ændret således at dette alene gælder for første niveau.
- Der må kun deltage damer på herrehold i andet niveau, og der skal minimum være 50% herrer på et herrehold.
- En spiller må deltage i flere turneringer i samme spilleuge, hvilket indebærer at har klubben hold i flere turneringer, gælder de sædvanlige op-/nedrykningsregler ikke.
- Alle spillere skal være påført scoretavlen inden kampens start, inklusive reserve. Hvis en spiller møder senere frem kan vedkommende kun deltage i kampen, hvis han/hun er påført scoretavlen.
- Hvis en spiller ikke er iført korrekt klubdragt, er sanktionen første gang i en sæson en bøde til klubben på 500 kr., anden gang i en sæson en bøde til klubben på 1.000 kr, og efterfølgende gang i en sæson annulleres spillerens resultat, og der kan idømmes op til 3 spilleugers karantæne.
- Der indføres en mikropuslinge aldersgruppe for spillere op til 10 år.

Budget 2016 blev vedtaget.

Jeg stillede på Stenhusets vegne forslag om at ungdomslicenssatsen reduceres fra 250 kr. til 125 kr. Forslaget blev nedstemt, med bemærkninger fra bestyrelsen om, at ungdommen får betydelig støtte fra forbundet.

Der er desværre ikke megen sammenhæng mellem intentionerne om at rekruttere ungdomsspillere i betydeligt omfang, og de vilkår som repræsentantskabet vil tilbyde ungdomspillerne. Flotte intentioner og farvede brochurer skaffer desværre ikke flere ungdomsmedlemmer.

Budget 2017 og 2018 blev vedtaget.

Der blev foretaget valg til en række poster. Alle genvalg eller valg af konstituerede.

Næste ordinære repræsentantskabsmøde bliver lørdag d. 20. maj 2017 i øst (København).

Der er i går aftes afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Der var mødt repræsentanter fra klubberne: Five O’Clock, Strike, BKC Aalborg, LBC og Stenhuset. Fraværende klubber var The Gunners, Nordkraft, Danish Prime og Break Out. Som gæst deltog Lars C. Jensen der er formand for Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970.

Lars Høberg blev valgt til mødets dirigent.

Bestyrelsens beretning fokuserede på to hovedemner: Lokal turnering arrangeret af Aalborg kredsen og tilbagegang for SAMs ungdomstræf. Aalborg Kredsens bestyrelse vil arbejde videre med et oplæg til en lokalturnering for kredsens klubber for den kommende sæson. En lokalturnering vil give mulighed for lavere kamppriser, en indtægtskilde for kredsen, samt eliminere kørselsudgifter til udekampe.

Regnskab og budget blev godkendt. Der blev vedtaget ændring af vedtægterne, som følge af ændringerne i bowlingorganisationerne. I tilfælde af Aalborg kredsens opløsning tilfalder formuen medlemsklubberne med lige store andele.

Kasserer Lisbeth Bang, bestyrelsesmedlem Bastian E. Jensen og bestyrelsesmedlem Svend Erik Larsen blev genvalgt. Helge Larsen og Michael G. Hansen blev genvalgt som revisorer. Torben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Hvis du har kugler af typen "Jackal" eller "Jackal Carnage" fra producenten Motiv skal du være opmærksom på at USBC har trukket godkendelsen af kuglerne tilbage, og at kuglerne med virkning fra d. 16. marts 2016 er ulovlige at benytte til turneringsspil under Danmarks Bowling Forbund. Hvis der spilles med en ulovlig kugle vil resultatet der opnås være ugyldigt. Dette gælder uanset om man har været vidende om tilbagetrækningen af godkendelsen.

Har du købt en af førnævnte kugler, vil der i henhold til købeloven være tale om en væsentlig mangel, og du vil som forbruger kunne reklamere hos den forhandler hvor kuglen er købt.

Flere informationer hos USBC og DBwF.

Der blev i går aftes afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center. Mødet er reelt et orienteringsmøde for klubberne, idet bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

Til stede var bestyrelsen og klubberne BKC Aalborg, LBC, Strike og Stenhuset, samt to gæster fra Aalborg Kredsen.

Kim Thorsen blev foreslået som dirigent.

Næstformand Helge Larsen orienterede om:

KAI

Fonden har forlænget sponsoraftalen med Kegel frem til 2019. Kegel sponserer to banebehandlingsmaskiner der har en markedsværdi på 500.000 kr. I 2017 hæves præmiepuljen med 5.000 Euro og startgebyrerne hæves lidt. Som konsekvens af sponsoraftalen har Fonden forpligtet sig til at gennemføre KAI frem til og med 2019. Der var i 2015 et mindre overskud på stævnet.

EMC 2015

Overskud blev 100.000 kr. større end budgetteret. Afholdelse af internationale mesterskaber er en væsentlig indtægtskilde for Fonden, som følge af de betydelige tilskud der modtages fra Aalborg Kommune på 500.000 kr. og Sport Event Danmark på 200.000 kr. til mesterskaberne. Der var ved arrangementet være en omfattende streaming af video via internettet.

EYC 2018

Fonden skal afholde EYC 2018. Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 400.000 kr. Der forventes god mulighed for tilskud fra Sport Event Danmark, idet mesterskabet skal ses i sammenhæng med ønsket om at tiltrække mesterskaber til Løvvang Bowling Center.

Aftale med Danmarks Bowling Forbund

Der er indgået en forlængelse af aftale med Danmarks Bowling Forbund om talentcenter, træningskort til bruttoholdsspillere, samt en garanti om et dansk mesterskab i Løvvang Bowling Center hvert år. Der afholdes DM i single/double i 2016 og DM i Trio i 2017.

Fondlovgivningen

Bestyrelsen har som følge af ny lov om fonde nedskrevet en forretningsorden der revideres en gang hvert år.

Overenskomstforhold

Fonden er blevet kontaktet af 3F der har fremsat ønske om overenskomst. Fonden har ikke ønsket at indgå overenskomst med 3F fordi den vurderes at være meget omkostningstung. Fonden har indgået overenskomst med Kristlig Fagforening (KRIFA) og er i den forbindelse blevet medlem af Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF 2000). Efterfølgende har Fonden afvist at indgå forhandling med 3F om indgåelse af overenskomst. Der er ingen meromkostninger ved at have indgået overenskomst med KRIFA.

Strategi for de kommende år

Bestyrelsen forventer et fortsat fald i omsætningen i de kommende år. Det er besluttet at fastholde ansættelsen af det fastansatte personale. Det er klubbernes ansvar at sørge for nye medlemmer der kan øge aktiviteten.

Direktør Kim T. Jensen orienterede om:

Økonomi

Økonomien har udviklet sig bedre end budgetteret for 2015. Overskuddet blev 350.000 kr. bedre end budgetteret. For de kommende år ser det dog sværere ud, bl.a. fordi der ikke er internationale mesterskaber i 2016 og 2017. Afskrivningerne vil blive reduceret i de kommende år, og Fonden har besluttet at foretage et ekstraordinært afdrag på banklån på 1 mio. kr., hvilket er sket i januar 2016. Der bliver anskaffet et nyt alarmsystem i 2016, og aftalen med G4S opsiges medio 2016. Opgaven med udkørsel overgår til Beredskabscenter Aalborg, og Fonden kommer selv til at eje alarmsystemet.

Dirigent Kim Thorsen orienterede om:

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har genudpeget formand Lars C. Jensen og bestyrelsesmedlem Jan Petersen.

Der blev i dag lørdag d. 12. marts 2016 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Stenhuset var til dagens møde repræsenteret af undertegnede.

Mødet kan vise sig at være det sidste ordinære repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union, som følge af den strukturændring hos Danmarks Bowling Forbund, hvor unionerne er udgået af bowlingorganisationen.

Svend Erik Larsen, der var inviteret til mødet som æresmedlem, påtog sig med kort varsel opgaven som mødets dirigent, idet den planlagte kandidat var blevet forhindret i at møde frem. En opgave som han udførte med sædvanlig stor autoritet, og til repræsentantskabets fulde tilfredshed.

Der var til mødet 34 repræsentanter fra klubberne, samt 4 repræsentanter fra unionsbestyrelsen, i alt 38 repræsentanter. Det var pænt over de krævede 25% eller 26 repræsentanter, der skulle til for at være beslutningsdygtig.

Beretningerne blev alle godkendt, ligesom regnskabet og budgettet blev godkendt.

Under punktet lovforslag, blev vedtaget et omfattende sæt af ændringer, som følge af unionens ændrede rolle, hvor de vigtigste områder er:
- Ændret formålsparagraf
- Regionerne udgår (og er dermed nedlagt)
- Bestyrelsen reduceres til tre medlemmer
- Alle sportslige bestemmelser udgår
- JBU’s ungdomsfond afvikles ved at formuen uddeles forholdsmæssigt til ungdomsklubberne

Vinnie Mortensen blev valgt til formand for JBU. Ejgil Nielsen blev valgt til kasserer. Allan Berg blev valgt til sekretær. Charlotte Mersch blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Jeg selv blev genvalgt som lovudvalgsformand. Hans Græsvig blev valgt som webmaster. Torben Pedersen og Lone Hjelmeborn blev valgt som revisorer. Kirsten Hedegaard blev valgt som revisorsuppleant.

Det forventes at unionen er nedlagt inden næste års ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis ikke blev det besluttet at det afholdes lørdag d. 11. marts 2017 i Viby.

Hvis du er interesseret i at læse om bowlingens historie, så er hjemmesiden www.bowleren.dk helt sikkert noget du bør se nærmere på.

På Bowleren.dk kan du dykke ned i den danske bowlinghistorie. Her finder du blade helt tilbage til dengang bowlingsporten, for alvor, kom til Danmark.

Bag Bowleren.dk står en gruppe bowlere, alle medlemmer af Stenhuset.

Der blev i aften torsdag d. 14. januar afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at Stenhuset kan spille i de nye blå spilletrøjer.

Med virkning fra d.d. spiller alle hold derfor i de nye trøjer, både i holdkampe og alle andre sammenhænge, hvor der spilles i officiel klubdragt.

Der vil komme nærmere besked om, hvad der skal ske med de gamle hvide trøjer.