Repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund 2012

Der blev lørdag d. 12. maj afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund i Odense. Jeg deltog som repræsentant for Stenhuset. Per Høberg og Poul Erik deltog også i mødet, som henholdvis repræsentant for ungdomsudvalget og som medlem af lovudvalget.

Der var til mødet mødt repræsentanter fra 106 klubber, der tilsammen havde 125 stemmer, fordi klubber med minimum 50 licenser har to stemmer.

Behandlingen af beretningerne skete relativt hurtigt og uden større debat. Kampvalget om formandsposten og fratrædelsen af Forbundets direktør i ugen op til mødet, havde sin indflydelse herpå. Den mest bemærkelsesværdige beretning var fra disciplinærudvalget, hvor udvalgets formand, den tidligere Aalborg bowler Henning Salling, så sig nødsaget til at forlade posten, som følge af manglende opbakning.

Behandlingen af regnskab og budget blev igen i år et langstrakt forløb. Der er i regnskabet en række poster der krævede forklaring og uddybning, bl.a. stor tilbagegang i sponsorindtægterne, en usædvanlig udbetaling af ferietilgodehavende fra direktøren for ikke afholdt ferie i 2007-2010, samt ekstraomkostninger til en business class flybillet til den konstituerede formand i forbindelse med VM i Hong Kong. Der blev ved mødets start omdelt et revideret budget, som erstatning for det udsendte. Budgettet skal roses for en langt større detaljeringsgrad end tidligere år, men det giver samtidigt en indsigt i et omkostningsniveau som efter min opfattelse, ikke er i rimelig overensstemmelse med aktivitetsomfanget. Der var endvidere ikke et likviditetsbudget til rådighed hvilket gjorde det vanskeligt at vurdere Forbundets likviditetsmæssige situation, hvilket var specielt interessant i forhold til at Forbundsbestyrelsen havde stillet forslag om en ekstraordinær ekstrabetaling af licensafgift på 100 kr. pr. seniormedlem og 25 kr. pr. ungdomsmedlem.

Regnskab og budget blev godkendt, men forslaget om ekstrabetaling af licensafgift blev nedstemt. Der blev vedtaget en ca. 3% forhøjelse af licensafgift og kampafgifter, tilpasset kronebeløb der er praktiske at arbejde med.

Herefter blev ændringsforslagene til lovene behandlet. Stenhuset havde en række forslag med. Resultatet af behandlingen blev:

Det er nu muligt for udlændige med fast bopæl i udlandet at få licens i en dansk klub, og dermed deltage i holdturnering og mesterskaber. Beach Bowl havde fremsat dette forslag, og havde samtidigt stillet forslag om at kun danske statsborgere og udlændige med fast bopæl i Danmark kan stille op i danske mesterskaber, svarende til reglerne i dag. Trekanten havde stillet ændringsforslag om at kun Danske statsborgere kan deltage i de danske mesterskaber. Begge disse forslag blev nedstemt, og dermed er konsekvensen at udlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, nu kan deltage i de danske mesterskaber, såfremt de har licens i en dansk klub.

Forbundsbestyrelsens forslag om fremtidige automatiske stigninger i licensgebyr og kampgebyr blev ikke vedtaget.

Københavns Bowling Unions forslag om at Unionernes kasserer kan deltage i Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at breddelederen skal vælges på Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at forslag skal fremsendes til Forbundet senest 31. marts, mod tidligere 1. januar og det det sammenhørende forslag om at forslagene sammen med forslag for Forbundsbestyrelsen skal udsendes sammen med det øvrige materiale senest 4 uger før, blev vedtaget.

Forbundsbestyrelsens forslag om at klubbernes repræsentanter ved ankomsten skal registrere sig, og at repræsentanterne skal have licens blev vedtaget. Stenhuset havde stillet forslag om at det af lovene skulle fremgå at det er klubbernes bestyrelser som beslutter hvem som skal deltage i mødet, men det fik ikke opbakning.

Stenhusets forslag om at reducere kravet til beslutningsdygtighed fra 50% til 25% blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at reducere kravet til indkaldelses af ekstraordinært repræsentantskabsmøde fra 20% af klubberne til 10% af klubberne blev nedstemt.

Stenhusets forslag om at der ikke skal indkaldes to ekstraordinære repræsentantskabsmøder ved manglende beslutningsdygtighed blev vedtaget.

Herefter blev der vedtaget en række forslag fra DM/DT-udvalget af tilretninger i forhold til praksis.

Jydsk Bowling Unions forslag om at der altid skal startes med minimum 10 minutters opvarmning, til snittællende arrangementer, blev vedtaget.

Forbundsbestyrelsens forslag om at ændre terminerne for opgørelse af snit blev trukket.

Trekantens forslag om ændrede klasseinddelinger, medførte et ændringsforslag om at afskaffe klasseinddelinger, hvilket blev vedtaget. Så der findes ikke længere E, A, B, C eller D spillere.

DM/DT-udvalgets forslag om at genindføre seriepoints i 1. og 2. division, og dermed afskaffe kamppoints blev vedtaget.

Trekanten havde stillet ændringsforslag til DM/DT-udvalgets forslag om Danmarksturneringen, hvilket indebærer at fremover kan hver klub have eet hold, i hver af ligaen, 1. division og 2. division. Forslaget blev vedtaget samtidigt med at reglerne blev ændret således at nedrykning fremover suspenderes hvis et hold trækker sig inden turneringsplanlægningen, dvs. der som udgangspunkt ikke skal være oprykningskamp.

Forbundsbestyrelsens forslag om at udeblivelse fra mere end en ligarunde eller mere end 3 kampe i 1. og 2. division medfører at holdet trækkes, resterende kampe ikke spilles og alle spillede kampe nulstilles, blev vedtaget.

Stenhusets forslag om at en runde i ligaen eller en kamp i 1. division altid skal flyttes hvis Landstræneren/Sportschefen stiller krav til en spiller om deltagelse i et internationalt på samme spilletidspunkt, blev vedtaget.

DM/DT-udvalgets forslag om afskaffelse af fast øst/vest placering af mesterskaber blev vedtaget.

Herefter blev kampvalget om formandsposten gennemført. Hver kandidat fik 5 minutter til at præsentere sig og sine planer for repræsentantskabet.

Resultatet af valget blev at Per Henriksen blev valgt til formand med stemmetallet 65 mod 58.

Til den ledige bestyrelsespost blev der også kampvalg. Forbundsbestyrelsen foreslog Torben V. Andersen, mens den nyvalgte formand foreslog Rikke Qwist. Efter afstemning blev Rikke Qwist valgt til bestyrelsen, mens Torben V. Andersen efterfølgende blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesposter var ikke på valg.

Stenhuset ønsker de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og held og lykke med arbejdet.

Næste års møde blev fastsat til lørdag d. 25. maj 2013, hvilket medfører at Stenhuset ikke kan deltage, idet der er karneval denne dag.

Template Design Ext-joom.com