Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter.

Mødet var afsluttet på en god halv time. Beretninger og regnskab blev godkendt uden større debat.

Fra Stenhuset blev Lars Høberg genvalgt som ungdomsleder. Michael G. Hansen blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt blev den økonomiske situation drøftet. Der lægges op til at der indføres en model hvor der skal betales et gebyr for hver spillet serie i turneringskampe. Forslaget tænkes vedtaget på næste års møde. Der blev endvidere talt om det kommende repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

- Samarbejdsaftale med Danmarks Bowling Forbund
- Lokale fordele for klubberne
- Indbrud i hallen
- Den økonomiske situation
- Strategi: forsigtighed og tilbageholdenhed. Håber på bedre tider
- Problemer med medbragte drikkevarer
- BAI
- I 2011 afholdes UEM, DM trio, JM senior og JM oldboys

Lars C. Jensen opfordrede til, at ansvarlige klubledere gør en indsats i klubberne for, at der ikke medbringes mad- og drikkevarer som nydes i hallen. 

Direktør Kim T. Jensen gennemgik regnskab og budget.

Bestyrelsen har genudpeget sekretær Birgit Elgaard, og udpeget bestyrelsesmedlem Helge Larsen til næstformand. Den hidtidige næstformand Nils Rosa ønskede ikke udpegning, og nyudpeget som bestyrelsesmedlem er Ninna Larsen.

Stenhuset har i aften afholdt den årlige ordinære generalforsamling. Der var pænt fremmøde, med 42 deltagere. Jan Petersen blev valgt som dirigent, og styrede kompetent generalforsamlingen gennem den udsendte dagsorden.

Beretninger, regnskab, budget og indkomne forslag blev vedtaget. Der blev vedtaget uændret kontingent.

Generalforsamlingen blev efter traditionen suspenderet efter beretningerne og ærespokaler overrakt. Herrernes ærespokal blev tildelt Preben Bang, damernes ærespokal blev tildelt Sascha Wedel og Else-pokalen blev tildelt Henriette Nørgaard Johansen.

Der var genvalg til de fleste tillidsposter. Bastian E. Jensen blev nyvalgt som sekretær. Charlotte Bach Madsen blev nyvalgt til spilleudvalget, og Stine Nørgaard Johansen blev nyvalgt til ungdomsudvalget. Alle poster er opdateret på hjemmesiden.

Kirsten Larsen fik overrakt JBU's 25-års nål og Susanne Knudsen fik overrakt JBU's sølvnål, som JBU fortjent har tildelt Kirsten og Susanne efter indstilling fra Stenhuset.

Der blev i dag i Viby ved Århus afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. I mødet deltog fra Stenhuset som delegerede: Lars Høberg, Per Høberg og undertegnede, samt Chresten som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen som licensformand.

Beretningerne blev behandlet. Der var primært kommentarer og debat til formandens og ungdomslederens beretning.

Regnskab og budget blev godkendt. Det blev besluttet at licensafgiften fra 2012 skal stige med 60 kr. pr. seniormedlem og forholdsmæssige reducerede takster for ungdomsmedlemmer, pensionister osv. Det vil for Stenhuset indebære en ekstraomkostning på ca. 5.000 kr. årligt med virkning fra 2012.

Der blev vedtaget ændringer til Jydsk Bowling Unions love som konsekvens af sidste års ændringer i Forbundets love, samt en række redaktionelle tilpasninger.

Chresten blev genvalgt som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen blev genvalgt som licensformand.

Der blev gennemgået ændringsforslag til Danmarks Bowling Forbunds love, med mulighed for at komme med kommentarer, men en egentlig behandling sker først ved Forbundets repræsentantskabsmøde midt i maj. Det var planlagt at Forbundets næstformand skulle gennemgå ændringsforslagene, men desværre meldte han afbud kort tid inden mødet, og Forbundets formand var forhindret i at blive på mødet til dette dagsordenspunkt, idet han havde andet uopsætteligt ærinde.

Ændringsforslagene medfører en meget centraliseret styring i Forbundet, hvor alene Forbundsbestyrelsens medlemmer vælges, mens alle øvrige poster enten ansættes eller udpeges. Endvidere foreslås ansvarsbeskrivelser for de fleste udvalg at udgå af lovene, hvilket indebærer at Forbundsbestyrelsen uden klubbernes vedtagelse kan fastlægge organisering, struktur og indhold af Forbundets fremtidige opgaver og aktiviteter. Der er således stor risiko for et demokratisk underskud som følge af de foreslåede ændringer.

Ændringsforslagene ikke særligt godt gennemarbejdede, og er endvidere mangelfuldt dokumenterede. Der kom desværre ikke yderligere information af betydning frem ved dagens møde, og det må imødeses at Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde d. 14. maj kan få et kaotisk forløb.

Aalborg Kommune afholdt i aften et arrangement hvor alle danske mestre samt vindere af medaljer ved NM, EM, VM eller OL fik en gave fra Kommunen. Der blev også budt på mad og underholdning.

Fra Stenhuset deltog vore juniorer som vandt landspokalen samt Sascha Wedel som vandt guld og bronze til EM.

Stenhusets mestre 2010
Fra venstre: Sascha, Daniel, Rikke, Borgmesteren, Jeremy og Karina.

Kommunen havde desuden inviteret Per Høberg og Lars Møller Jensen som repræsentanter for klubben. 

Herrernes udsatte kamp i 2. Division mod Falcon er nu fastlagt til lørdag den 5. marts kl 13:00 i Løvvangen.

 

  Seniorlederen

Danmarks Bowling Forbund har netop offentliggjort hvor mange medlemslicenser hver klub har pr. 1. februar. Antal medlemslicenser er grundlag for hvor mange stemmer hver klub har til repræsentantsskabsmødet i maj måned. Hver klub har en repræsentant til repræsentantskabsmødet. Repræsentanter fra klubber med 50 medlemslicenser eller flere har to stemmer, mens repræsentanter fra klubber med færre kun har en stemme.

Stenhuset er med 92 licenser den klub i Danmark som har flest. Herefter følger Trekanten fra Kolding med 89. Der er i alt udstedt 5.717 licenser fordelt på 197 klubber. I gennemsnit giver det godt 29 medlemmer med licens per klub. Der er 25 klubber som har mindst 50 licenser og dermed to stemmer, hvilket giver et samlet stemmeantal på 222.

For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter, hvilket indebærer at mindst 99 klubbers repræsentanter skal deltage i mødet.

OK Benzin har desværre meddelt at de ikke ønsker at forlænge aftalen med Stenhuset. Der bliver efter 1. februar 2011 derfor ikke længere overført bonus til Stenhuset når du tanker OK Benzin.

Der blev torsdag d. 10. februar 2011 i Løvvang Bowling Center afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Unions Region 1, der omfatter de nordjyske klubber. Hver klub har mulighed for at deltage med to repræsentanter og fra Stenhuset deltog ungdomsleder Per Høberg og undertegnede. Poul Erik Larsen deltog som gæst.

Mødet blev indledt med mandaternes prøvelse og valg af dirigent, hvor Svend Erik Larsen blev valgt. Forhandlingsprotokollen, som er referatet fra sidste års møde, blev godkendt.

Regionens formand Lars Nielsen, fratrådte sin post sidste år i maj måned, efter han blev valgt til Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse. Danmarks Bowling Forbunds love foreskriver at et bestyrelsesmedlem ikke kan være medlem af en unions bestyrelse, og idet regionsformanden i henhold til Jydsk Bowling Unions love er medlem af unionsbestyrelsen, kunne Lars Nielsen efter valget til Forbundsbestyrelsen, ikke fortsætte som regionsformand. Regionens suppleant Frode Christensen ønskede ikke at påtage sig posten som formand, som derfor siden har været ubesat.

Regionens seniorleder Ole Drensgaard har i sin skriftlige beretning fremført at bestyrelsen ønsker at indføre puljespil. Jeg kommenterede på Stenhusets vegne at det skal være klubbernes tilmeldinger til den kommende sæson, som afgør om der skal spilles hjemme-/udekampe eller puljespil. Beretningen blev godkendt.

Regionens afgående ungdomsleder Lars Høberg fik sin beretning godkendt uden bemærkninger.

Regionsbestyrelsen fremsatte et forslag om at bestyrelsen fremover skal være et forretningsudvalg på mindst tre personer, uden valg til de enkelte poster.

Jydsk Bowling Unions love foreskriver at formanden for regionerne skal vælges af regionens repræsentantskab, og jeg påpegede at det fremsatte forslag ikke var i overensstemmelse hermed. Regionens bestyrelse besluttede efterfølgende at trække forslaget tilbage.

Der skulle vælges formand og ungdomsleder, samt suppleant til bestyrelsen, men der var ingen som ønskede valg. Posten som formand og ungdomsleder er dermed ubesat. Den ubesatte formandspost medfører at region 1 ikke er repræsenteret i Jydsk Bowling Unions bestyrelse.

Der blev endvidere foretaget valg til diverse udvalg. Frode Christensen blev genvalgt som pressekontakt, Harris Jørgensen blev genvalgt som medlem af disciplinærudvalget og Jann Thomsen blev nyvalgt til dommerudvalget. Posten som regionens webmaster blev nedlagt, idet regionens hjemmeside er lukket.

Der var ikke fremsendt forslag til ændring af JBU's love.

Danmarks Bowling Forbund har fremsendt et omfattende materiale direkte til klubberne som fra og med i år er repræsentantskabet til Forbundets repræsentantskabsmøde som afholdes lørdag d. 14. maj i Odense. Forbundsformand Jan Filbært som var til stede på mødet, fortalte om arbejdet i forbundsbestyrelsen, suppleret af bestyrelsesmedlem Lars Nielsen.

Der blev valgt delegerede til JBU's repræsentantskabsmøde, og fra Stenhuset blev valgt Per Høberg, Lars Høberg samt undertegnede.

I weekenden d. 5.-6. februar 2011 blev de jyske bowlingmesterskaber afviklet i disciplinerne double (2-mandshold) og individuelt. Seniorernes mesterskab blev afviklet i Bowl'n Fun i Viby, mens ungdommens mesterskaber fandt sted i Master Bowl i Randers. For Bowlingklubben Stenhuset blev mesterskaberne en sand triumf, idet det blev til mesterskaber og medaljer på stribe.

Allerede lørdag var det første jyske mesterskab i hus. Landsholdsspiller Sascha Wedel stillede op i double sammen med Pia Burkal fra Trekanten (Kolding), og det lykkedes for de to spillere at genvinde det jyske mesterskab, som de også kunne juble over sidste år. Sascha var med 1179 kegler i lørdagens indledende runde næstbedst af alle deltagende damespillere, og dermed sikrede hun sig også billet til den individuelle semifinale. Det var der i øvrigt også flere af Stenhusets unge talenter, der gjorde. Dorte Sidelmann, der netop i denne uge har fejret sin 20-års fødselsdag, gik videre som nummer 9 med 1134 kegler, mens også Heidi Madsen, der i denne sæson har løftet sit spillemæssige niveau på imponerende vis, kom med i semifinalen: 1127 kegler rakte til en 11. plads. Dermed var der tre spillere fra Stenhuset blandt de 12 semifinaledeltagere hos damerne.

Også på herresiden havde Stenhuset en semifinaledeltager. Lars Høberg scorede 1183, hvilket gav ham semifinaleadgang på alleryderste mandat. Han kom med som 16. og sidste spillere, blot én kegle foran nummer 17.

Søndagens semifinaler blev en meget opmuntrende oplevelse for Stenhuset. Hos damerne holdt Sascha Wedel fast i sin andenplads, idet hun med 1185 på semifinalens fem serier viste stabilt spil. Heidi Bach Madsen imponerede alt og alle, da hun med 1222 i semifinalen avancerede fra 11. til 3. pladsen. Dorte Sidelmann sluttede som nummer 10. Dermed var der to Stenhuset spillere med i medaljefinalen. Også hos herrerne præsterede Lars Høberg det næsten umulige. Han fik sig spillet op fra 16. til 7. pladsen i løbet af semifinalens seks serier, hvor han scorede 1264. Dermed var også han med i medaljefinalen.

Bedst som det så meget lovende ud, så blev det desværre ikke til individuelle medaljer. Hos damerne sluttede Sascha Wedel på femtepladsen, mens Heidi Madsen blev nummer 6. Sascha var kun 22 kegler fra en bronzemedalje. Hos herrerne sluttede Lars Høberg på en meget flot femteplads.

I Randers, hvor ungdommen spillede jysk mesterskab, var der derimod masser af metal at glæde sig over for Stenhuset. Efter de indledende runder stod det klart, at Stenhuset havde sikret sig en imponerende medaljehøst i double-disciplinen. Mika Guldbæk og Emma Kalmar Møller Jensen blev jyske mestre for puslinge piger med i alt 1644 point. I drengerækken var der guld til Jeremy Andreas Christensen, der stillede op sammen med Patrik J. Sørensen fra KBK/Kammeraterne (Århus). Jeremy scorede 981 og sikrede sig dermed også adgang til den individuelle semifinale.

I juniorrækken var der også guld til Stenhuset, idet Rikke N. Johansen genvandt det jyske mesterskab i double sammen med Cecilie Simonsen fra BK Ribe. Rikke væltede 1089 kegler på 6 serier, og var dermed også sikker kvalificeret til semifinalen.

Hos ynglingene vandt Stenhusets ungdomslandsholdsspiller, Stine Nørgaard Johansen, sølv i double sammen med Pernille Rasmussen fra Stars & Strikes - Stine scorede 1114. Endelig vandt Andreas Ydesen, som scorede 1096, sølv i double sammen med Torben Jørgensen fra Grindsted BK.

I søndagens individuelle finaler var der masser af hvide Stenhuset trøjer på banerne i Randers. Hos puslingene endte det med et rent Stenhuset-opgør i finalen, hvor Emma K.M. Jensen og Mika Guldbæk skulle spille mod hinanden. De to piger har efterhånden en vis erfaring i indbyrdes opgør, og denne gang blev det Mika, der snuppede guldet. Stenhuset ønsker stort tillykke til Mika med det dobbelte jyske mesterskab, og naturligvis også tillykke til Emma med sølvet.

Hos drengene gik Jeremy A. Christensen hele vejen til finalen i puslingerækken, hvor han spille spille mod Patrik J. Sørensen fra KBK/Kammeraterne. Jeremy sikrede sig i denne finale et jysk mesterskab og fik en velfortjent guldmedalje om halsen - og så skulle han oven i købet kun bruge 2 serier til at afgøre sagen.

Hos juniorerne havde Stenhuset ingen finaledeltagere hos drengene, men hos pigerne nåede Rikke N. Johansen - trods skidt spil i semifinalen - helt frem til guldfinalen, hvor modstanderen var Mette Hald fra Stars and Strikes Horsens. Her led Rikke et af sine sjældne nederlag, men det var bestemt ikke i kraft af dårligt spil. Rikke scorede over 190 i begge finaleserier, men den storspillende modstander fra Horsens scorede over 200 i begge serier. Tillykke, trods alt :-), med sølvet til Rikke - og så skal vi også huske at sende et stort tillykke til Mette Hald i Horsens med det jyske mesterskab.

Hos ynglingene var det Martin Baun Jensen, der stjal billedet i søndagens finalespil. Med 1096 gik han videre til finalespillet som nummer 6, og både han og Andreas Ydesen fik sig i semifinalen spillet ind i top 4, hvilket gav adgang til trinfinalen. Martin og Andreas mødtes i den første kamp i semifinalen, og her trak Martin det længste strå, således at Andreas sluttede på den ærgerlige fjerdeplads. Martin tabte desværre den efterfølgende kamp til Torben Jørgensen fra Grindsted BK, og dermed fik han en individuel bronzemedalje om halsen. Stort tillykke til Martin med et godt resultat.

I pigerækken viste Stine N. Johansen både nerver og klasse, da hun via semifinalen spillede sig helt frem til guldfinalen, hvor modstanderen var Louise H. Jørgensen. Her skulle Stine kun bruge to serier til at sætte tingene på plads, og således kunne en stolt Stine smykke sig med en individuel guldmedalje og sit første jyske mesterskab som ynglingespiller. Stort tillykke med det.

Dermed blev der sat punktum for et fantastisk jysk mesterskab for Stenhusets vedkommende.