Sæsonens sidste kamp mod BC Royal er rykket frem fra søndag den 17/4 kl. 12:30, til lørdag den 16/4 kl. 13:00.

 

Seniorlederen

Aalborg Kredsen afvikler i påsken deres stævne, "Løvvang Easter Challenge". Stævnet spilles som 4 serier AM og er med handicap og finalespil.
Der er starter langfredag, lørdag og søndag (22.-24. april).

Der er online tilmelding på http://www.bowling-aalborg.dk/page7444722.aspx
Start koster fra kr. 150,00.

Vi håber på stor tilslutning fra klubbens medlemmer til Aalborg Kredsens eget stævne.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter.

Mødet var afsluttet på en god halv time. Beretninger og regnskab blev godkendt uden større debat.

Fra Stenhuset blev Lars Høberg genvalgt som ungdomsleder. Michael G. Hansen blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt blev den økonomiske situation drøftet. Der lægges op til at der indføres en model hvor der skal betales et gebyr for hver spillet serie i turneringskampe. Forslaget tænkes vedtaget på næste års møde. Der blev endvidere talt om det kommende repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

- Samarbejdsaftale med Danmarks Bowling Forbund
- Lokale fordele for klubberne
- Indbrud i hallen
- Den økonomiske situation
- Strategi: forsigtighed og tilbageholdenhed. Håber på bedre tider
- Problemer med medbragte drikkevarer
- BAI
- I 2011 afholdes UEM, DM trio, JM senior og JM oldboys

Lars C. Jensen opfordrede til, at ansvarlige klubledere gør en indsats i klubberne for, at der ikke medbringes mad- og drikkevarer som nydes i hallen. 

Direktør Kim T. Jensen gennemgik regnskab og budget.

Bestyrelsen har genudpeget sekretær Birgit Elgaard, og udpeget bestyrelsesmedlem Helge Larsen til næstformand. Den hidtidige næstformand Nils Rosa ønskede ikke udpegning, og nyudpeget som bestyrelsesmedlem er Ninna Larsen.

Stenhuset har i aften afholdt den årlige ordinære generalforsamling. Der var pænt fremmøde, med 42 deltagere. Jan Petersen blev valgt som dirigent, og styrede kompetent generalforsamlingen gennem den udsendte dagsorden.

Beretninger, regnskab, budget og indkomne forslag blev vedtaget. Der blev vedtaget uændret kontingent.

Generalforsamlingen blev efter traditionen suspenderet efter beretningerne og ærespokaler overrakt. Herrernes ærespokal blev tildelt Preben Bang, damernes ærespokal blev tildelt Sascha Wedel og Else-pokalen blev tildelt Henriette Nørgaard Johansen.

Der var genvalg til de fleste tillidsposter. Bastian E. Jensen blev nyvalgt som sekretær. Charlotte Bach Madsen blev nyvalgt til spilleudvalget, og Stine Nørgaard Johansen blev nyvalgt til ungdomsudvalget. Alle poster er opdateret på hjemmesiden.

Kirsten Larsen fik overrakt JBU's 25-års nål og Susanne Knudsen fik overrakt JBU's sølvnål, som JBU fortjent har tildelt Kirsten og Susanne efter indstilling fra Stenhuset.

Der blev i dag i Viby ved Århus afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. I mødet deltog fra Stenhuset som delegerede: Lars Høberg, Per Høberg og undertegnede, samt Chresten som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen som licensformand.

Beretningerne blev behandlet. Der var primært kommentarer og debat til formandens og ungdomslederens beretning.

Regnskab og budget blev godkendt. Det blev besluttet at licensafgiften fra 2012 skal stige med 60 kr. pr. seniormedlem og forholdsmæssige reducerede takster for ungdomsmedlemmer, pensionister osv. Det vil for Stenhuset indebære en ekstraomkostning på ca. 5.000 kr. årligt med virkning fra 2012.

Der blev vedtaget ændringer til Jydsk Bowling Unions love som konsekvens af sidste års ændringer i Forbundets love, samt en række redaktionelle tilpasninger.

Chresten blev genvalgt som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen blev genvalgt som licensformand.

Der blev gennemgået ændringsforslag til Danmarks Bowling Forbunds love, med mulighed for at komme med kommentarer, men en egentlig behandling sker først ved Forbundets repræsentantskabsmøde midt i maj. Det var planlagt at Forbundets næstformand skulle gennemgå ændringsforslagene, men desværre meldte han afbud kort tid inden mødet, og Forbundets formand var forhindret i at blive på mødet til dette dagsordenspunkt, idet han havde andet uopsætteligt ærinde.

Ændringsforslagene medfører en meget centraliseret styring i Forbundet, hvor alene Forbundsbestyrelsens medlemmer vælges, mens alle øvrige poster enten ansættes eller udpeges. Endvidere foreslås ansvarsbeskrivelser for de fleste udvalg at udgå af lovene, hvilket indebærer at Forbundsbestyrelsen uden klubbernes vedtagelse kan fastlægge organisering, struktur og indhold af Forbundets fremtidige opgaver og aktiviteter. Der er således stor risiko for et demokratisk underskud som følge af de foreslåede ændringer.

Ændringsforslagene ikke særligt godt gennemarbejdede, og er endvidere mangelfuldt dokumenterede. Der kom desværre ikke yderligere information af betydning frem ved dagens møde, og det må imødeses at Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde d. 14. maj kan få et kaotisk forløb.

Aalborg Kommune afholdt i aften et arrangement hvor alle danske mestre samt vindere af medaljer ved NM, EM, VM eller OL fik en gave fra Kommunen. Der blev også budt på mad og underholdning.

Fra Stenhuset deltog vore juniorer som vandt landspokalen samt Sascha Wedel som vandt guld og bronze til EM.

Stenhusets mestre 2010
Fra venstre: Sascha, Daniel, Rikke, Borgmesteren, Jeremy og Karina.

Kommunen havde desuden inviteret Per Høberg og Lars Møller Jensen som repræsentanter for klubben. 

Herrernes udsatte kamp i 2. Division mod Falcon er nu fastlagt til lørdag den 5. marts kl 13:00 i Løvvangen.

 

  Seniorlederen

Danmarks Bowling Forbund har netop offentliggjort hvor mange medlemslicenser hver klub har pr. 1. februar. Antal medlemslicenser er grundlag for hvor mange stemmer hver klub har til repræsentantsskabsmødet i maj måned. Hver klub har en repræsentant til repræsentantskabsmødet. Repræsentanter fra klubber med 50 medlemslicenser eller flere har to stemmer, mens repræsentanter fra klubber med færre kun har en stemme.

Stenhuset er med 92 licenser den klub i Danmark som har flest. Herefter følger Trekanten fra Kolding med 89. Der er i alt udstedt 5.717 licenser fordelt på 197 klubber. I gennemsnit giver det godt 29 medlemmer med licens per klub. Der er 25 klubber som har mindst 50 licenser og dermed to stemmer, hvilket giver et samlet stemmeantal på 222.

For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter, hvilket indebærer at mindst 99 klubbers repræsentanter skal deltage i mødet.

OK Benzin har desværre meddelt at de ikke ønsker at forlænge aftalen med Stenhuset. Der bliver efter 1. februar 2011 derfor ikke længere overført bonus til Stenhuset når du tanker OK Benzin.