Aalborg Kredsen afvikler i påsken deres stævne, "Løvvang Easter Challenge". Stævnet spilles som 4 serier AM og er med handicap og finalespil.
Der er starter langfredag, lørdag og søndag (22.-24. april).

Der er online tilmelding på http://www.bowling-aalborg.dk/page7444722.aspx
Start koster fra kr. 150,00.

Vi håber på stor tilslutning fra klubbens medlemmer til Aalborg Kredsens eget stævne.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter.

Mødet var afsluttet på en god halv time. Beretninger og regnskab blev godkendt uden større debat.

Fra Stenhuset blev Lars Høberg genvalgt som ungdomsleder. Michael G. Hansen blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt blev den økonomiske situation drøftet. Der lægges op til at der indføres en model hvor der skal betales et gebyr for hver spillet serie i turneringskampe. Forslaget tænkes vedtaget på næste års møde. Der blev endvidere talt om det kommende repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

- Samarbejdsaftale med Danmarks Bowling Forbund
- Lokale fordele for klubberne
- Indbrud i hallen
- Den økonomiske situation
- Strategi: forsigtighed og tilbageholdenhed. Håber på bedre tider
- Problemer med medbragte drikkevarer
- BAI
- I 2011 afholdes UEM, DM trio, JM senior og JM oldboys

Lars C. Jensen opfordrede til, at ansvarlige klubledere gør en indsats i klubberne for, at der ikke medbringes mad- og drikkevarer som nydes i hallen. 

Direktør Kim T. Jensen gennemgik regnskab og budget.

Bestyrelsen har genudpeget sekretær Birgit Elgaard, og udpeget bestyrelsesmedlem Helge Larsen til næstformand. Den hidtidige næstformand Nils Rosa ønskede ikke udpegning, og nyudpeget som bestyrelsesmedlem er Ninna Larsen.

Stenhuset har i aften afholdt den årlige ordinære generalforsamling. Der var pænt fremmøde, med 42 deltagere. Jan Petersen blev valgt som dirigent, og styrede kompetent generalforsamlingen gennem den udsendte dagsorden.

Beretninger, regnskab, budget og indkomne forslag blev vedtaget. Der blev vedtaget uændret kontingent.

Generalforsamlingen blev efter traditionen suspenderet efter beretningerne og ærespokaler overrakt. Herrernes ærespokal blev tildelt Preben Bang, damernes ærespokal blev tildelt Sascha Wedel og Else-pokalen blev tildelt Henriette Nørgaard Johansen.

Der var genvalg til de fleste tillidsposter. Bastian E. Jensen blev nyvalgt som sekretær. Charlotte Bach Madsen blev nyvalgt til spilleudvalget, og Stine Nørgaard Johansen blev nyvalgt til ungdomsudvalget. Alle poster er opdateret på hjemmesiden.

Kirsten Larsen fik overrakt JBU's 25-års nål og Susanne Knudsen fik overrakt JBU's sølvnål, som JBU fortjent har tildelt Kirsten og Susanne efter indstilling fra Stenhuset.

Der blev i dag i Viby ved Århus afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. I mødet deltog fra Stenhuset som delegerede: Lars Høberg, Per Høberg og undertegnede, samt Chresten som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen som licensformand.

Beretningerne blev behandlet. Der var primært kommentarer og debat til formandens og ungdomslederens beretning.

Regnskab og budget blev godkendt. Det blev besluttet at licensafgiften fra 2012 skal stige med 60 kr. pr. seniormedlem og forholdsmæssige reducerede takster for ungdomsmedlemmer, pensionister osv. Det vil for Stenhuset indebære en ekstraomkostning på ca. 5.000 kr. årligt med virkning fra 2012.

Der blev vedtaget ændringer til Jydsk Bowling Unions love som konsekvens af sidste års ændringer i Forbundets love, samt en række redaktionelle tilpasninger.

Chresten blev genvalgt som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen blev genvalgt som licensformand.

Der blev gennemgået ændringsforslag til Danmarks Bowling Forbunds love, med mulighed for at komme med kommentarer, men en egentlig behandling sker først ved Forbundets repræsentantskabsmøde midt i maj. Det var planlagt at Forbundets næstformand skulle gennemgå ændringsforslagene, men desværre meldte han afbud kort tid inden mødet, og Forbundets formand var forhindret i at blive på mødet til dette dagsordenspunkt, idet han havde andet uopsætteligt ærinde.

Ændringsforslagene medfører en meget centraliseret styring i Forbundet, hvor alene Forbundsbestyrelsens medlemmer vælges, mens alle øvrige poster enten ansættes eller udpeges. Endvidere foreslås ansvarsbeskrivelser for de fleste udvalg at udgå af lovene, hvilket indebærer at Forbundsbestyrelsen uden klubbernes vedtagelse kan fastlægge organisering, struktur og indhold af Forbundets fremtidige opgaver og aktiviteter. Der er således stor risiko for et demokratisk underskud som følge af de foreslåede ændringer.

Ændringsforslagene ikke særligt godt gennemarbejdede, og er endvidere mangelfuldt dokumenterede. Der kom desværre ikke yderligere information af betydning frem ved dagens møde, og det må imødeses at Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde d. 14. maj kan få et kaotisk forløb.

Aalborg Kommune afholdt i aften et arrangement hvor alle danske mestre samt vindere af medaljer ved NM, EM, VM eller OL fik en gave fra Kommunen. Der blev også budt på mad og underholdning.

Fra Stenhuset deltog vore juniorer som vandt landspokalen samt Sascha Wedel som vandt guld og bronze til EM.

Stenhusets mestre 2010
Fra venstre: Sascha, Daniel, Rikke, Borgmesteren, Jeremy og Karina.

Kommunen havde desuden inviteret Per Høberg og Lars Møller Jensen som repræsentanter for klubben. 

Herrernes udsatte kamp i 2. Division mod Falcon er nu fastlagt til lørdag den 5. marts kl 13:00 i Løvvangen.

 

  Seniorlederen

Danmarks Bowling Forbund har netop offentliggjort hvor mange medlemslicenser hver klub har pr. 1. februar. Antal medlemslicenser er grundlag for hvor mange stemmer hver klub har til repræsentantsskabsmødet i maj måned. Hver klub har en repræsentant til repræsentantskabsmødet. Repræsentanter fra klubber med 50 medlemslicenser eller flere har to stemmer, mens repræsentanter fra klubber med færre kun har en stemme.

Stenhuset er med 92 licenser den klub i Danmark som har flest. Herefter følger Trekanten fra Kolding med 89. Der er i alt udstedt 5.717 licenser fordelt på 197 klubber. I gennemsnit giver det godt 29 medlemmer med licens per klub. Der er 25 klubber som har mindst 50 licenser og dermed to stemmer, hvilket giver et samlet stemmeantal på 222.

For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter, hvilket indebærer at mindst 99 klubbers repræsentanter skal deltage i mødet.

OK Benzin har desværre meddelt at de ikke ønsker at forlænge aftalen med Stenhuset. Der bliver efter 1. februar 2011 derfor ikke længere overført bonus til Stenhuset når du tanker OK Benzin.

Der blev torsdag d. 10. februar 2011 i Løvvang Bowling Center afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Unions Region 1, der omfatter de nordjyske klubber. Hver klub har mulighed for at deltage med to repræsentanter og fra Stenhuset deltog ungdomsleder Per Høberg og undertegnede. Poul Erik Larsen deltog som gæst.

Mødet blev indledt med mandaternes prøvelse og valg af dirigent, hvor Svend Erik Larsen blev valgt. Forhandlingsprotokollen, som er referatet fra sidste års møde, blev godkendt.

Regionens formand Lars Nielsen, fratrådte sin post sidste år i maj måned, efter han blev valgt til Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse. Danmarks Bowling Forbunds love foreskriver at et bestyrelsesmedlem ikke kan være medlem af en unions bestyrelse, og idet regionsformanden i henhold til Jydsk Bowling Unions love er medlem af unionsbestyrelsen, kunne Lars Nielsen efter valget til Forbundsbestyrelsen, ikke fortsætte som regionsformand. Regionens suppleant Frode Christensen ønskede ikke at påtage sig posten som formand, som derfor siden har været ubesat.

Regionens seniorleder Ole Drensgaard har i sin skriftlige beretning fremført at bestyrelsen ønsker at indføre puljespil. Jeg kommenterede på Stenhusets vegne at det skal være klubbernes tilmeldinger til den kommende sæson, som afgør om der skal spilles hjemme-/udekampe eller puljespil. Beretningen blev godkendt.

Regionens afgående ungdomsleder Lars Høberg fik sin beretning godkendt uden bemærkninger.

Regionsbestyrelsen fremsatte et forslag om at bestyrelsen fremover skal være et forretningsudvalg på mindst tre personer, uden valg til de enkelte poster.

Jydsk Bowling Unions love foreskriver at formanden for regionerne skal vælges af regionens repræsentantskab, og jeg påpegede at det fremsatte forslag ikke var i overensstemmelse hermed. Regionens bestyrelse besluttede efterfølgende at trække forslaget tilbage.

Der skulle vælges formand og ungdomsleder, samt suppleant til bestyrelsen, men der var ingen som ønskede valg. Posten som formand og ungdomsleder er dermed ubesat. Den ubesatte formandspost medfører at region 1 ikke er repræsenteret i Jydsk Bowling Unions bestyrelse.

Der blev endvidere foretaget valg til diverse udvalg. Frode Christensen blev genvalgt som pressekontakt, Harris Jørgensen blev genvalgt som medlem af disciplinærudvalget og Jann Thomsen blev nyvalgt til dommerudvalget. Posten som regionens webmaster blev nedlagt, idet regionens hjemmeside er lukket.

Der var ikke fremsendt forslag til ændring af JBU's love.

Danmarks Bowling Forbund har fremsendt et omfattende materiale direkte til klubberne som fra og med i år er repræsentantskabet til Forbundets repræsentantskabsmøde som afholdes lørdag d. 14. maj i Odense. Forbundsformand Jan Filbært som var til stede på mødet, fortalte om arbejdet i forbundsbestyrelsen, suppleret af bestyrelsesmedlem Lars Nielsen.

Der blev valgt delegerede til JBU's repræsentantskabsmøde, og fra Stenhuset blev valgt Per Høberg, Lars Høberg samt undertegnede.